นายกาญผจญ อุดมธรรมภักดี
รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน