นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

นายชาตรี ตันศิริ
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

วัน เดือน ปีเกิด 27 กุมภาพันธ์ 2514
ประวัติการศึกษาอบรม

ปริญญาตรี
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

– วิศวกร 4 ฝ่ายโครงการขนส่งมวลชน

– วิศวกร 7 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางด่วน 1 กองวิศวกรรมทางด่วน ฝ่ายโครงการทางด่วน

– วิศวกร 8 ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางด่วน 1 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ

– วิศวกร 9 ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ

– ผู้ช่วยผู้ว่าการ ระดับ 11

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
สถานที่ทำงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

– เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

– เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)