นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ

นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ

นายดำเกิง ปานขำ
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ

วัน เดือน ปีเกิด 17 ตุลาคม 2505
ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาตรี
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร 
– เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตสภา prar
– บัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ (1 ปี) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (1 ปี)

ประวัติการทำงาน

– นิติกร 4 กองนิติการ ฝ่ายกฎหมาย
– พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 หัวหน้าแผนกจัดเก็บสุขุมวิท 62 ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
– พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ประจำผู้ว่าการ
– นิติกร 7 ฝ่ายกฎหมาย (ช่วยงานผู้ว่าการ)
– นิติกร 7 หัวหน้าแผนกวินัย กองนิติการ ฝ่ายกฎหมาย
– พนักงานบริหาร 8 ผู้อำนวยการกองนิติการ ฝ่ายกฎหมาย
– พนักงานบริหาร 8 ผู้อำนวยการกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
– พนักงานบริหาร 9 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
– รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3)
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2558 9725
โทรสาร 0 2620 6510
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
– จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
– เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)