นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)

นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)

นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)

นายวิชาญ เอกรินทรากุล
ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)

วัน เดือน ปีเกิด 25 พฤษภาคม 2507
ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาโท

– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

– วิศวกร 4 แผนกวางแผนโครงการ กองวิชาการและแผน ฝ่ายวิชาการ

– วิศวกร 7 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางด่วน 1 กองวิศวกรรมทางด่วน ฝ่ายโครงการทางด่วน

– วิศวกร 8 ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางด่วน ฝ่ายโครงการทางด่วน

– วิศวกร 9 ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

– รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ

– รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)
สถานที่ทำงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

– จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

– เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

– เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)