นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วัน เดือน ปีเกิด 8 เมษายน 2514
ประวัติการศึกษา และอบรม

ปริญญาตรี
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ด้านบริหารโครงสร้าง) Lamar University, Texas, USA
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ด้านโครงสร้าง) Texas Tech University, USA

ประกาศนียบัตร 
– หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
– หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PEP) รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
– หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
– หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ประวัติการทำงาน

– Bridge Engineer บริษัท J.Muller International (JMI), USA
– วิศวกร ฝ่ายก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– หัวหน้าแผนก ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สถานที่ทำงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์  02 558 9800
โทรสาร   02 940 1228
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
– เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
– จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม
ของกรรมการ

ไม่มี