🚩 กทพ. จัดประชุมรับทราบนโยบาย และระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 “ทิศทางการประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0” ภายใต้ โครงการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ระยะยาว 3 ปี ของ กทพ. 🌟

🚩 กทพ. จัดประชุมรับทราบนโยบาย และระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 “ทิศทางการประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0” ภายใต้ โครงการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ระยะยาว 3 ปี ของ กทพ.🌟

🗓️ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม 0307 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับทราบนโยบาย และระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2
“ ทิศทางการประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 ” ภายใต้ โครงการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ระยะยาว 3 ปี ของ กทพ. 📣

🎯 ซึ่งโครงการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ระยะยาว 3 ปี ที่ กทพ. มุ่งมั่นจะศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการประชาสัมพันธ์ของ กทพ. เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ระยะยาว 3 ปี ระหว่างปี 2566 – 2568 เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ รวมถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของ กทพ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สนองตอบความต้องการของประชาชนและบรรลุเป้าหมายหลักในการสร้างความเข้าใจ การยอมรับจากประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กทพ.

🗂️ ในการนี้ นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงานประชาสัมพันธ์ กทพ. ตัวแทนพนักงานจากฝ่ายต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 7 กลุ่ม เข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 110 คน 👭 โดยในช่วงบ่ายได้มีการประชุมระดมสมองพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ อีกด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.