🗣 กรมการขนส่งทางราง สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 ✨

กรมการขนส่งทางราง  🗣 สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 ✅ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ –> https://drive.google.com/file/d/18AWFuZNybATbtK_crQRHhhM4ds6ujxC2/view?usp=sharing

Comments are closed.