ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

13/05/2021

ประกาศยกเลิก การซื้อ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ เส้น

เลขที่ : กจด.ปซ.๓๖/๒๕๖๔  วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 13 พฤษภาคม 2564 Post Views: 469
28/09/2020

การจ้างซ่อมระบบสัญญาณไฟเตือนการบินเสารับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสาร จำนวน ๔ ต้น

Post Views: 453
28/09/2020

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ MTC/ETC ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๖ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Post Views: 419
22/07/2020

การจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

Post Views: 388
08/06/2020

การซื้อระบบ Monitoring ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางพิเศษฉลองรัช

Post Views: 423
31/10/2017

การจ้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๔

Post Views: 431
18/10/2017

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางขึ้น-ลง และต่างระดับ

Post Views: 0
12/10/2017

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษฉลองรัช

Post Views: 385
10/10/2017

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน 64 เครื่อง

Post Views: 444
09/10/2017

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๖๓ เครื่อง

Post Views: 378