มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

08/02/2024

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 25
07/02/2024

การซื้อระบบเชื่อมโยงศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลการจราจรอัจฉริยะ (Data Exchange Center)

ประกาศวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 31
06/02/2024

การซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน ๘๗ ตัว

ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 23
06/02/2024

การซื้อตู้บอกราคาค่าผ่านทาง (Toll Fare Information) จำนวน ๕๐ ชุด

ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 16
02/02/2024

การซื้อปั๊มน้ำ ขนาด ๔๐๐ วัตต์

ประกาศวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 22
31/01/2024

การจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพาวิถี และอาคารศูนย์ควบคุม

ประกาศวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 27
25/01/2024

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เช่น Facebook Youtube แอปพลิเคชัน TikTok Line Goole Display Network หรือช่องทางอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 68
25/01/2024

การจ้างงานพัฒนาศูนย์กลางการบริหารจัดการเอกสารขององค์กร (Enterprise Content Management : ECM)

ประกาศวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 35
24/01/2024

การจ้างทำความสะอาดระบบระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 9
23/01/2024

โครงการทางพิเศษ สายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร)

ประกาศวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 182