มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

22/01/2024

การจ้างจัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 38
22/01/2024

การจ้างบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)

ประกาศวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 28
12/01/2024

การซื้อหมวกนิรภัยสำหรับพนักงานจัดการจราจร จำนวน ๓๖๘ ใบ

ประกาศวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 22
11/01/2024

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ (งานภูมิทัศน์)

ประกาศวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 47
10/01/2024

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 12
09/01/2024

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 93 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗   Post Views: 7
09/01/2024

การจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมสะพานพระราม ๙

ประกาศวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 11
09/01/2024

การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 11
05/01/2024

การจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา) (งานโยธา)

ประกาศวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 618
25/12/2023

การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคารงานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ (งานโยธาและงานระบบ) ครั้งที่ ๒

ประกาศวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ Post Views: 68