มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

27 เมษายน, 2022

การจ้างจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๔ ตามกรอบการรายงาน GRI Standards

ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 54
22 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงาปรับปรุงหลังคา Canopy ทางพิเศษบูรพาวิถี (ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๑ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๒ และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๓)

ประกาศวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 45
22 เมษายน, 2022

การจ้างเอกชนให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 61
21 เมษายน, 2022

การซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บ้งิน จำนวน ๒๐๐ ตัว

Post Views: 59
18 เมษายน, 2022

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานี FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 26
18 เมษายน, 2022

การซื้อเครื่องพ่นละอองน้ำแรงดันสูง ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑๔ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 62
11 เมษายน, 2022

การจ้างบริหารจัดการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.และงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

ประกาศวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 188
11 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๐๓+๑๒๒.๔๕๐ ถึง กม.๐๓+๗๖๐.๐๐๐ ทิศทางดินแดง-ท่าเรือ และท่าเรือ-ดินแดง

ประกาศวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 62
8 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 83
8 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานคร และงานปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 83
แชร์