มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

07/02/2024

การซื้อระบบเชื่อมโยงศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลการจราจรอัจฉริยะ (Data Exchange Center)

ประกาศวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 13
06/02/2024

การซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน ๘๗ ตัว

ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 15
06/02/2024

การซื้อตู้บอกราคาค่าผ่านทาง (Toll Fare Information) จำนวน ๕๐ ชุด

ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 9
02/02/2024

การซื้อปั๊มน้ำ ขนาด ๔๐๐ วัตต์

ประกาศวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 9
31/01/2024

การจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพาวิถี และอาคารศูนย์ควบคุม

ประกาศวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 10
25/01/2024

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เช่น Facebook Youtube แอปพลิเคชัน TikTok Line Goole Display Network หรือช่องทางอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 12
25/01/2024

การจ้างงานพัฒนาศูนย์กลางการบริหารจัดการเอกสารขององค์กร (Enterprise Content Management : ECM)

ประกาศวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 15
25/01/2024

การจ้างทำความสะอาดระบบระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 14
23/01/2024

โครงการทางพิเศษ สายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร)

ประกาศวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 37
22/01/2024

การจ้างบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)

ประกาศวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 11