มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

27 ตุลาคม, 2021

งานจ้างบริหารจัดการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. และงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

ประกาศวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 1
25 ตุลาคม, 2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสมัพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุและการจราจร จส.๑๐๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 10
25 ตุลาคม, 2021

การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑ ๒๐๑๓

ประกาศวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 13
20 ตุลาคม, 2021

งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 27
20 ตุลาคม, 2021

การจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ทางด่วนเฉลิมมหานคร (สัญญาต่อเนื่อง ๑ ปี ๑๐ เดือน)

ประกาศวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 17
19 ตุลาคม, 2021

การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data) จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 15
11 ตุลาคม, 2021

การจ้างบำรุงอุปกรณ์ Firewall ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ MTC/ETC ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๖ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 52
6 ตุลาคม, 2021

การซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 30
5 ตุลาคม, 2021

การซื้อ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ เส้น

ประกาศวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 42
30 กันยายน, 2021

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 51
แชร์