มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี