การบริการ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ

25 กุมภาพันธ์, 2022

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และพฤติกรรมของ ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและ ภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564

15 มีนาคม, 2022

คู่มือปฏิบัติงาน การขอใบเสร็จรับเงิน (เติมเงินจากหน่ายงานภายนอก) และการขอแก้ไขใบเสร็จรับเงิน

9 กันยายน, 2021

คูปองค่าผ่านทาง

18 มีนาคม, 2021

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓

1 พฤศจิกายน, 2020

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒

1 พฤศจิกายน, 2020

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๑

แชร์