การบริการ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ

31/10/2022

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและ ภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565

25/02/2022

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและ ภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564

05/04/2023

บริการงานระบบภาษี และ เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt / E-Tax / E-Invoice / Credit Note)

15/03/2022

คู่มือปฏิบัติงาน การขอใบเสร็จรับเงิน (เติมเงินจากหน่ายงานภายนอก) และการขอแก้ไขใบเสร็จรับเงิน

20/10/2023

คูปองค่าผ่านทาง

18/03/2021

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓

01/11/2020

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒

01/11/2020

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๑

04/04/2023

ขั้นตอนผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย