สัมมนารับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาธุรกิจใหม่ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กทพ. ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2570)

🛣 สัมมนารับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาธุรกิจใหม่/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กทพ. ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2570)

🗓️ วันนี้ (2 มีนาคม 2566) เวลา 9:00 น. ณ หอประชุม 0101 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาธุรกิจใหม่/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กทพ. ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2570) โดยมีผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย และผู้อำนวยการกอง จากทุกสังกัด และพนักงาน กทพ. จำนวน 75 คน เข้าร่วมกิจกรรม

⛳️ โดยงานสัมมนาครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน กทพ. ทราบถึงโอกาสด้านธุรกิจใหม่/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ของ กทพ. ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจใหญ่ ได้แก่ 1) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของ กทพ. 2) ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3) ธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม และ 4) ธุรกิจให้บริการเสริมแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

📌 อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อระดมข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรแต่ละท่าน เพื่อเป็นข้อมูลป้อนเข้าให้กับคณะทำงานโครงการและที่ปรึกษา ได้นำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ในขั้นสุดท้ายของการศึกษาและจัดทำแผนฯ เพื่อให้ กทพ. สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องใช้ได้อย่างแท้จริง และเกิดผลในเชิงปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว

📍 ทั้งนี้ ในงานสัมมนายังได้รับเกียรติจากคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เชิงธุรกิจ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน คุณเสถียรพงษ์ ธรรมสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และคุณจักรินทร์ สิริกุลธร นักวิเคราะห์ด้านคลังข้อมูลและสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของ กทพ. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาธุรกิจใหม่/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กทพ. ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2570) ต่อไป

ข้อมูลจาก : กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักผู้ว่าการ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.