การซื้อนาฬิการะบบดิจิตอล (Slave Digital Clock) จำนวน ๑๘ เครื่อง

กจด.ปซ.๘๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕


Comments are closed.