รายงานสถิติปริมาณจราจร รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ และอุบัติเหตุบนทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)