13/09/2023
กฎบัตรคณะกรรมการการจัดการความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
24/08/2023
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
15/08/2023
กฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ ประจำปี 2566-2568
   
04/08/2023
กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน
29/09/2022
ประกาศ กทพ. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองฯ พ.ศ. 2565
25/04/2022
ประกาศ กทพ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
13/01/2022
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564
11/03/2021
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓)
25/01/2021
การห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
25/01/2021
การห้ามรถบรรทุก ๖ ล้อ รถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลาที่กําหนด พ.ศ. ๒๕๕๙
25/01/2021
การห้ามรถบรรทุกน้ํามันตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลาที่กําหนด พ.ศ. ๒๕๕๙
25/01/2021
การห้ามรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดเดินในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖