25 พฤษภาคม, 2022
กฎบัตรคณะกรรมการการจัดการความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
25 เมษายน, 2022
ประกาศ กทพ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
13 มกราคม, 2022
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564
1 ธันวาคม, 2021
กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน
9 พฤศจิกายน, 2021
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2 พฤศจิกายน, 2021
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
31 พฤษภาคม, 2021
กฎบัตรด้านบริการ และคู่มือการให้บริการ ณ จุดสัมผัสบริการ
11 มีนาคม, 2021
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓)
25 มกราคม, 2021
การห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
25 มกราคม, 2021
การห้ามรถบรรทุก ๖ ล้อ รถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลาที่กําหนด พ.ศ. ๒๕๕๙
25 มกราคม, 2021
การห้ามรถบรรทุกน้ํามันตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลาที่กําหนด พ.ศ. ๒๕๕๙
25 มกราคม, 2021
การห้ามรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดเดินในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖