25 มกราคม, 2021
การห้ามรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดเดินในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖
25 มกราคม, 2021
การห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ *
25 มกราคม, 2021
การห้ามรถบรรทุก ๖ ล้อ รถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษอุดรรัถยาระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๕๕ *
25 มกราคม, 2021
การห้ามรถบรรทุกน้ำมันตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป และ รถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษฉลองรัช ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๕๕ *
25 มกราคม, 2021
การห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป รถบรรทุกน้ำมันตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป รถบรรทุกวัตถุอันตรายตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป และรถพ่วง เดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษฉลองรัช ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๖๐
25 มกราคม, 2021
ว่าด้วยการกำหนดช่องทางเดินรถและการห้ามเดินรถ กรณีที่มีการเปิดช่องทางเดินรถสวนทางในทางพิเศษฉลองรัช พ.ศ. ๒๕๖๑
25 มกราคม, 2021
ว่าด้วยการกำหนดช่องทางเดินรถและการห้ามเดินรถ กรณีที่มีการเปิดช่องทางเดินรถสวนทางในทางพิเศษฉลองรัช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
25 มกราคม, 2021
การเสนอขอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. …. ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
25 มกราคม, 2021
การเสนอขอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ….
25 มกราคม, 2021
หลักเกณฑ์และปฏิบัติในการขออนุญาตสร้าง ดัดแปลง ติดหรือตั้งป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายภายในระยะทาง ๕๐ เมตร จากเขตทางพิเศษตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
25 มกราคม, 2021
การเปิดใช้ทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
25 มกราคม, 2021
กำหนดสถานที่จัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษ สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒