08/09/2022
🌟 กทพ. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การสร้างสรรค์มูลค่าองค์กรด้วยความตระหนักและยกระดับศักยภาพการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity Risk Management)” ประจำปีงบประมาณ 2565 ✨
🌟 กทพ. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การสร้างสรรค์มูลค่าองค์กรด้วยความตระหนักและยกระดับศักยภาพการจัดการควา […]