11/03/2024
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2567
27/07/2023
🆕 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
🆕 กทพ. ให้การ 👏🏻 ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัต […]
03/04/2023
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566
17/04/2022
แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565
28/03/2022
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ปี 2565
11/03/2021
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ปี 2564