28/08/2023
🌟 กทพ. พัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน จนได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อยู่ที่ 94.11 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 📈🔼
🙂 กทพ. พัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน จนได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร […]