26/03/2023
🛣 กทพ. จัดกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตร 🤝 กับทางพิเศษ และการฝึกซ้อม 💥 การป้องกันและระงับอัคคีภัย 🔥🚒 ทางพิเศษฉลองรัช
🛣 กทพ. จัดกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิ […]