04/03/2022
กทพ. จัดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพตนเองเชิงรุก
  กทพ. จัดการอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพตนเองเชิ […]
03/03/2022
กทพ. จัดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล หัวข้อ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน
  กทพ. จัดการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล หัวข้อ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ค […]