23/05/2023
📢 📜 ขอเชิญประชาชนแสดงความคิดเห็น 📜 ร่างประกาศ กทพ. เรื่อง กำหนดวิธีการการชำระค่าผ่านทางพิเศษโดยวิธี 💳 การทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ M-Flow พ.ศ. 2566 🚗 🚙
📢 🛣 📜 ร่างประกาศ กทพ. เรื่อง กำหนดวิธีการการชำระค่าผ่านทางพิเศษโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  💳 ด้วยระ […]