31/10/2022
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและ ภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565
25/02/2022
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและ ภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564
18/03/2021
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓

01/11/2020
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒

01/11/2020
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๑