04/07/2023
🆕 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จากการประปานครหลวง (กปน.) 📈📉📊
👏🏻 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จากการประปานครหลวง (กปน.) […]