27/07/2023
🆕 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
🆕 กทพ. ให้การ 👏🏻 ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัต […]
28/04/2023
🆕 กทพ. ให้การต้อนรับ 👏🏻 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ รฟม. 🚅 เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 📈📉📊
👏🏻 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ รฟม. 🚅 เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและคว […]