07/08/2023
🛣 กทพ. จัดกิจกรรมลัดฟ้าพาสร้างพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 กับสมาชิก Easy Pass ✅
🛣 กทพ. จัดกิจกรรม ลัดฟ้าพาสร้างพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 กับสมาชิก Easy Pass ✅ ✅ เมื่อวันที่ 5 สิงหา […]
27/07/2023
🆕 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
🆕 กทพ. ให้การ 👏🏻 ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัต […]
04/07/2023
🆕 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จากการประปานครหลวง (กปน.) 📈📉📊
👏🏻 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จากการประปานครหลวง (กปน.) […]