03/11/2023
✨ กทพ. เข้ารับมอบโล่จากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญของผู้พิการ ✨
🔖 กทพ. เข้ารับมอบโล่จากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณ […]