10 มิถุนายน, 2019
นิติกร ระดับ ๔ ในสังกัดกองคดี ฝ่ายกฎหมาย