06/10/2016
กทพ. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการเดินทาง นวัตกรรม และการให้บริการของ กทพ. ในงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก”
กทพ. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการเดินทาง นวัตกรรมและการให้บริการของ กทพ. ในงาน “คลอง […]