23/10/2014
กทพ. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหน่วยงานตัวอย่างในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ประเภทรัฐวิสาหกิจ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๒
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐระดับกระทรวงทบวง คัดเลือกส่วนราชการ […]