29/03/2023
ประกาศผลการตัดสินคำขวัญเพื่อรณรงค์ต้อต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง
📣 ประกาศผลการตัดสินคำขวัญเพื่อรณรงค์ต้อต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง https://www.senate.go.th/view/ […]