30 กันยายน, 2020
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง)
9 กรกฎาคม, 2020
ลูกจ้างตำแหน่ง นิติกร กองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๒ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
16 มิถุนายน, 2020
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง แผนกพัฒนาระบบบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
8 มิถุนายน, 2020
ลูกจ้างตำแหน่ง นักการ กองออบแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
27 มกราคม, 2020
ลูกจ้างตำแหน่ง คนงาน (งานเหล็ก งานคอนกรีต งานประปา งานต้นไม้)
31 ตุลาคม, 2019
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา
5 กันยายน, 2019
วิทยากร ระดับ ๔ แผนกประเมินผลคุณภาพและพัฒนามูลค่าองค์กร กองพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 มิถุนายน, 2019
นิติกร ระดับ ๔ ในสังกัดกองคดี ฝ่ายกฎหมาย