23/05/2023
ร่างระเบียบหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษเกี่ยวกับการจัดช่องทางเดินรถฯ พ.ศ. 2566
03/04/2023
ประกาศ กทพ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
03/04/2023
ประกาศ กทพ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Whistleblowing Policy)
29/09/2022
ประกาศ กทพ. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองฯ พ.ศ. 2565
25/04/2022
ประกาศ กทพ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย