29/05/2020
กทพ. ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 50,000 ชิ้น ให้พนักงานและลูกจ้างฯ
กทพ. ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 50,000 ชิ้น ให้พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ผู้ใช้บริการทางพิเศษ บุคลากรทางการ […]
27/01/2015
กทพ. เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ แผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ (แผนงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกา […]
23/10/2014
กทพ. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหน่วยงานตัวอย่างในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ประเภทรัฐวิสาหกิจ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๒
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐระดับกระทรวงทบวง คัดเลือกส่วนราชการ […]