02/10/2020
กทพ. เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน โดยผู้สนใจจะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์