21 ธันวาคม, 2017
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมรณรงค์ขับขี่ความปลอดภัย ๓ มาตรการ ห่วงใยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่
๓ มาตรการขับขี่ปลอดภัย ๑. ขับช้า : ใช้ความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ช่วยลดอุบัติเหตุ ๒. เปิดไฟหน้ารถ […]