21/04/2023
✍️ กทพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 🤝 เรื่องการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 📄 🌟
📌 กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม 📜 🖋 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 🤝 เรื่องการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล […]