09/07/2023
สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุให้ กทพ. เพื่อนำไปประดิษฐานยังยอดเสาสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9
  🌉 สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุให้ กทพ. เพื่อนำไปประดิษฐานยังยอดเสาสะพานคู่ขนานสะพา […]