20/09/2023
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบทะเบียนผู้ใช้บริการขอข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบทะเบียนผู้ใช้บริการขอข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
20/09/2023
แบบทะเบียนผู้ใช้บริการขอข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
แบบทะเบียนผู้ใช้บริการขอข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
15/12/2020
มาตรฐานการพัฒนาระบบงาน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ กทพ. เวอร์ชั่น 1.1