09/11/2022
🛣 กทพ. จัดสัมมนาถ่ายทอดแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 📚
🛣 กทพ. จัดสัมมนาถ่ายทอดแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 – 2570 และแผนปฏ […]