23/06/2023
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางในเขตทางพิเศษบริเวณบางโปรง และโครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางในเขตทางพิเศษ และ Park and Ride บริเวณข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
📣 🛣️ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง […]
08/06/2023
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางในเขตทางพิเศษพื้นที่บริเวณบางโปรงและบริหารจัดการที่พักริมทางในเขตทางพิเศษ และ Park and Ride บริเวณข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต