27/01/2015
กทพ. เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ แผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ (แผนงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกา […]