18/09/2015
กทพ. ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า กทพ. เป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย (ดำเนินงานได้สัมฤทธิ์ผล)
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอัยยณัฐ  ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ม […]