21/09/2016
กทพ. ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชื่น (ขาออก) ทางพิเศษศรีรัช […]