กทพ. จัดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล หัวข้อ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน

  กทพ. จัดการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล หัวข้อ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี  สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.