🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การประปานครหลวง 🚗

🎊 กทพ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การประปานครหลวง 🎋🌟

🗓️ 🕐 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2802 ชั้น 28 🏢 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และแผน) เป็นประธานต้อนรับ คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะผู้บริหารการประปานครหลวง 🙏 นำโดย นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล กปน. นายชัยทัต แซ่ตั้ง รองประธานอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล กปน. และคณะอนุกรรมการฯ และนางพิศวาท ภาพสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) (กปน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน กทพ. และ กปน. 🤝
🎯  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์ กรรมการการจัดการความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของ กทพ. และผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายพิทยา ธนวณิชย์กุล รองผู้ว่าการ (ดิจิทัล) นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล 1 นายจิระพันธ์ เวชประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล 2 นายศิวัช ปัญญาวัฒนากูล ผู้อำนวยการกองวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายดิจิทัล 1 นางระวีวรรณ อัศดาชาตรีกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นายวัชระ อินทรสูตร ผู้อำนวยการกองบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูล นายอดิศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้อำนวยการกองระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวด้วย 📊
กองสื่อสารองค์กร  สำนักผู้ว่าการ
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments